ZAKON O ŠUMAMA

Ovim zakonom se:
 • obezbeđuju uslovi za održivo gazdovanje šumama i šumskim zemljištem, na način kojim se trajno održava i unapređuje njihova proizvodna sposobnost, biološka raznovrsnost, sposobnost obnavljanja i vitalnost
 • unapređuje potencijal šuma za ublažavanje klimatskih promena (npr. više drveća, manja varijacija u temperaturi), kao i njihova ekonomska, ekološka i socijalna funkcija, a da se pri tome ne pričinjava šteta okolnim ekosistemima.
U šumama je zabranjeno:
 1. pustošenje i krčenje šuma;
 2. čista seča šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma
 3. seča koja nije u skladu sa planovima gazdovanja šumama
 4. seča stabala zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta drveća
 5. podbeljivanje stabala
 6. paša, brst stoke, kao i žirenje u šumi
 7. sakupljanje ostalih šumskih proizvoda (gljiva, plodova, lekovitog bilja, puževa i drugog);
 8. seča semenskih sastojina i semenskih stabala koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama;
 9. korišćenje kamena, šljunka, peska, humusa, zemlje i treseta, osim za izgradnju infrastrukturnih objekata za gazdovanje šumama
 10. samovoljno zauzimanje šuma, uništavanje ili oštećivanje šumskih zasada, oznaka i graničnih znakova, kao i izgradnja objekata koji nisu u funkciji gazdovanja šumama
 11. odlaganje smeća i štetnih i opasnih materija i otpadaka, kao i zagađivanje šuma na bilo koji način