III PRAVA I OBAVEZE PREDUZEĆA I KORISNIKA JAVNE ZELENE POVRŠINE, ŠTRANDA I BAZENA

Korisnik javne zelene površine dužan je da:
 1. koristi u skladu sa njihovom namenom, odnosno sa ovom odlukom
 2. u pisanoj formi obavesti Preduzeće da drvo ili drugo zelenilo predstavlja opasnost po život, zdravlje ili imovinu
 3. održava zelenilo posebne namene ograde, cvetni parteri, i dr.)
 4. omogući ulazak radnika Preduzeća u zajedničko dvorište u cilju održavanja elemenata zelenila.
Javnim zelenim površinama na teriritoriji Grada Novog Sada smatraju se:
 • ulični travnjaci, parkovi, skverovi, park-šume,
 • zelenilo pored saobraćajnih površina (drvoredi, zelene trake, žive ograde i sl.)
 • zelenilo između i oko zgrada (blokovsko zelenilo) i zelenilo zajedničkih dvorišta,
 • zelenilo rekreacionih površina (sportskih, zabavnih terena, i sl.)
 • zaštitno zelenilo.
 • zelenilo posebne namene (zelenilo u krugu preduzeća, obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih ustanova i drugih oblika organizovanja, kao klizištima)
 • površine pod ambrozijom.