Rezultat projekta „Novosadska omladina za unapređenje ekološkog prava“ je opis zagađenja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada prikazanih na fotografijama kroz sankcije za fizička lica. Zajedno sa studentima smo uspeli da kroz fotografije zagađenja životne sredine prikažemo koliko fizičko lice može biti kažnjeno u slučaju zagađenja životne sredine. Na taj način verujemo da možemo da utičemo na svest svakog pojedinca koji svesno ili nesvesno zagađuje naš zajednički životni prostor, životnu sredinu. Na nekim fotografijama koje budemo dodavali u narednom periodu će biti više primera zagađenja, koja se možda ne vide jasno, ali je poenta da kroz širu sliku prikažemo sve potencijalne sankcije za zagađenje životne sredine. 

U okviru Zakona o komunalnim delatnostima novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

 • odlaže otpad na mestima koja nisu određena za tu namenu, odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 12) ovog zakona;
 • odlaže komunalni otpad na mestima koja nisu određena kao registrovane komunalne deponije, odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 15) ovog zakona;

 

Na osnovu Odluke o obavljanju komunalne delatnosti novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00 dinara ili kaznom rada u javnom interesu u trajanju od 20 do 240 sati kazniće se za prekršaj fizičko lice ako na javnim zelenim površinama:

 • vadi i orezuje drveće (član 49. stav 1. tačka 1.),
 • vozi, zaustavlja, ostavlja i pere vozilo (član 49. stav 1. tačka 9),

Na osnovu Zakon o komunalnim delatnostima, novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

 • odlaže otpad i otpadne materije u vodotoke i na obale vodotoka, odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka17) ovog zakona;

U okviru Zakona o vodama definisana je novačana kazna od 20.000 do 50.000 dinara  za prekršaj fizičkog lica ako:

 • na nasipima i drugim vodnim objektima kopati i odlagati materijal, napasati krupnu stoku, vući posečeno drveće, prelaziti i voziti motorno vozilo, osim na mestima na kojima je to dozvoljeno i obavljati druge radnje kojima se može ugroziti stabilnost tih objekata

 

 

Propisano Zakonom o vodama, na vodnom zemljištu zabranjeno je:
 • odlagati čvrsti otpad i opasan i štetan materijal
Zakonom o vodama je definisano da će se novačnom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniti za prekršaj fizičko lice ako:
 1. brane sa akumulacionim i retenzionim bazenima ne održava i ne koristi na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa 
 2. koristi eroziono područje suprotno zabranama 
 3. ne vrši ispitivanje kvaliteta vode, registrovanje količina vode, ne postavi uređaje i ne preduzima mere za obezbeđenje tehničke ispravnosti uređaja, o merenjima količine i kvaliteta vode ne obavesti nadležne organe
 4. ne opremi bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode uređajima za regulisanje isticanja vode i zaštitu voda od zagađivanja
 5. vrši uzgoj ribe suprotno odredbi člana 87. ovog zakona;
Istim Zakonom je definisana novčana kazna od 5.000 do 50.000 za prekršaj fizičkog lica ukoliko učini sledeće radnje:
 1. brane sa akumulacionim i retenzionim bazenima ne održava i ne koristi na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa (član 56. stav 1. ovog zakona); 
 2. ne dostavi podatke iz člana 56. stav 2. ovog zakona; 
 3. koristi eroziono područje suprotno zabranama i ne preduzima radnje iz člana 62. stav 2. ovog zakona;
 4. ne preduzme radove i mere iz člana 64. ovog zakona;
 5. ne poštuje privremena ograničenja prava na posebno korišćenje voda u slučajevima predviđenim u članu 69. ovog zakona;
 6. koristi vodu suprotno odredbi člana 71. stav 4. ovog zakona;
 7. ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 73. stav 2);
 8. ne vrši ispitivanje kvaliteta vode, registrovanje količina vode, ne postavi uređaje i ne preduzima mere za obezbeđenje tehničke ispravnosti uređaja, o merenjima količine i kvaliteta vode ne obavesti nadležne organe (član 74);
 9. ne vrši merenje količine i ispitivanje kvaliteta vode i ne dostavlja podatke o tome nadležnim organima (član 78. st. 2. i 7);
 10. vrši uzgoj ribe suprotno odredbi člana 87. ovog zakona;
 11. akumulacije koristi suprotno odredbama člana 88. stav 2. ovog zakona;
 12. ne postavi uređaje za preuzimanje otpadnih mineralnih ulja, uljnih smeša, otpadnih voda i drugih otpadnih materija sa plovnih objekata (član 102);
 13. kao vlasnik, odnosno korisnik dela obale primeti, a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotoku, jezeru ili akumulaciji (član 104);
 14. ne pribavi vodne uslove u skladu sa članom 115. ovog zakona;

 

 

 

Zakonom o šumama je zabranjeno u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200m od ruba šume odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada, kao i izgradnja objekata za skladištenje, preradu ili uništavanje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada.
U skladu sa Zakonom o šumama, novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
 • u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume vrši odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje (član 49. stav 1);
Istim Zakonom je definisana novčana kazna od 10.000 do 100.000 dinara kojom će se kazniti fizičko lice ako:
 • vrši ili dozvoli čistu seču šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma (član 9. stav 1. tačka 2);

Mere za očuvanje šuma

Radi očuvanja šuma, osim kada je ovim zakonom drugačije propisano, zabranjeno je:
 • čista seča šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma;

 

 

Krivični zakonik („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016 Član 269 Ubijanje i Izlostavljanje životinja

Ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine

Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do ubijanja, mučenja ili povređivanja većeg broja životinja, ili je delo učinjeno u odnosu na životinju koja pripada posebno zaštićenim životinjskim vrstama, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Fizičko lice je kažnjeno sa 400.000 dinara zbog trovanja ždralova (na fotografiji) nedozvoljenim pesticidom.

 

 

Zakon o komunalnim delatnostima

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

 1. odlaže otpad na mestima koja nisu određena za tu namenu, odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 12) ovog zakona
 2. ne odlaže komunalni otpad u za to određene komunalne kontejnere, odnosno ne postupi u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 14) ovog zakona

Opštinski, odnosno gradski komunalni inspektor ovlašćen je da:

 • zabrani rešenjem odlaganje otpada na mestima koja nisu određena za tu namenu
 • zabrani rešenjem odlaganje komunalnog otpada van za to određenih komunalnih kontejnera;
Odluka o održavanju čistoće Grad Novi Sad

Fizičko lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 dinara, ako:

 • baca hartiju i druge otpatke van posuda ili na drugi način stvara nečistoću (član 27. tačka 1)

Radi održavanja i zaštite čistoće na javnoj površini nije dozvoljeno:

 1. bacanje hartije ili drugih otpadaka van posuda ili na drugi način stvaranje nečistoće

 

 

Zakon o šumama

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

 • u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume vrši odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje

 

Odlaganje otpada u šumi

Član 49 stav 1

 • Zabranjeno je u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200m od ruba šume odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada, kao i izgradnja objekata za skladištenje, preradu ili uništavanje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada.