PRAVILNIK ZAŠTITA STROGO ZAŠTIĆENIH DIVLJIH BILJAKA I ŽIVOTINJA

Ovim pravilnikom proglašavaju se divlje vrste biljaka, životinja i gljiva radi očuvanja biološke raznovrsnosti, odnosno vrste koje imaju poseban značaj za Republiku Srbiju, kao strogo zaštićene divlje vrste ili zaštićene divlje vrste i utvrđuju se mere zaštite zaštićenih vrsta i njihovih staništa.

Zaštita strogo zaštićenih divljih vrsta sprovodi se zabranom korišćenja, uništavanja i preduzimanja svih aktivnosti kojima se mogu ugroziti divlje vrste i njihova staništa, kao i preduzimanjem mera i aktivnosti na upravljanju populacijama .

Zaštita zaštićenih divljih vrsta sprovodi se ograničenjem korišćenja, zabranom uništavanja i preduzimanja drugih aktivnosti kojima se nanosi šteta vrstama i njihovim staništima, kao i preduzimanjem mera i aktivnosti na upravljanju populacijama.

Zaštita i očuvanje vrsta sprovodi se preduzimanjem mera i aktivnosti na upravljanju populacijama, kao što su:

  1. zaštita staništa
  2. praćenje stanja populacija vrsta i činilaca njihovog ugrožavanja, naročito praćenje i smanjivanje uticaja promene klime na visoko ranjive vrste i njihova staništa
  3. biotehničke mere; (ispaša na livadama obezbeđivanjem staništa za tekunice)
  4. reintrodukcija vrsta na teritoriju Republike Srbije ili njene pojedine delove, odnosno gajenje vrsta u uslovima van prirodnog staništa (ex situ) i na prirodnom staništu (in situ) radi njihovog vraćanja u prirodu
  5. sanacija i revitalizacija oštećenih staništa
  6. podrška naučnim istraživanjima, obrazovnim aktivnostima i popularizaciji očuvanja i zaštite vrsta
  7. sakupljanje matičnih jedinki u cilju razmnožavanja, gajenja njihovih potomaka i prometa u komercijalne svrhe u za to registrovanim plantažama i farmama;
  8. premeštanje jedinki strogo zaštićenih vrsta u slučaju akcidentnih situacija (zagađenja vazduha, vode i zemljišta, masovna pojava gmizavaca, vodozemaca i sl.)
  9. povećanje brojnosti strogo zaštićene vrste iznad optimalne brojnosti, predviđene programom razvoja lovnog područja koji donosi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  10. pronalaženje odgovarajućeg mesta za reintrodukciju migratornih vrsta (hranilišta, zimovališta, odmarališta, legla za nosilje, migratorni koridori, menjanje dlake).