III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, ШТРАНДА И БАЗЕНА

Корисник јавне зелене површине дужан је да:
 1. користи у складу са њиховом наменом, односно са овом одлуком
 2. у писаној форми обавести Предузеће да дрво или друго зеленило представља опасност по живот, здравље или имовину
 3. одржава зеленило посебне намене ограде, цветни партери, и др.)
 4. омогући улазак радника Предузећа у заједничко двориште у циљу одржавања елемената зеленила.
Јавним зеленим површинама на теририторији Града Новог Сада сматрају се:
 • улични травњаци, паркови, скверови, парк-шуме,
 • зеленило поред саобраћајних површина (дрвореди, зелене траке, живе ограде и сл.)
 • зеленило између и око зграда (блоковско зеленило) и зеленило заједничких дворишта,
 • зеленило рекреационих површина (спортских, забавних терена, и сл.)
 • заштитно зеленило.
 • зеленило посебне намене (зеленило у кругу предузећа, образовних, културних, здравствених и других установа и других облика организовања, као клизиштима)
  површине под амброзијом.