Резултат пројекта “Новосадска омладина за унапређење еколошког права” је опис загађења животне средине на територији Града Новог Сада приказаних на фотографијама кроз санкције за физичка лица. Заједно са студентима смо успели да кроз фотографије загађења животне средине прикажемо колико физичко лице може бити кажњено у случају загађења животне средине. На тај начин верујемо да можемо да утичемо на свест сваког појединца који свесно или несвесно загађује наш заједнички животни простор, животну средину. На неким фотографијама које будемо додавали у наредном периоду ће бити више примера загађења, која се можда не виде јасно, али је поента да кроз ширу слику прикажемо све потенцијалне санкције за загађење животне средине.

У оквиру Закона о комуналним делатностима новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

 • одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 12) овог закона;
 • одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 15) овог закона;

 

На основу Одлуке о обављању комуналне делатности новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати казниће се за прекршај физичко лице ако на јавним зеленим површинама:

 • вади и орезује дрвеће (члан 49. став 1. тачка 1.),
 • вози, зауставља, оставља и пере возило (члан 49. став 1. тачка 9),

На основу Закон о комуналним делатностима, новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

 • одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка17) овог закона;

У оквиру Закона о водама дефинисана је новачана казна од 20.000 до 50.000 динара  за прекршај физичког лица ако:

 • на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати крупну стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих објеката

 

 

Propisano Zakonom o vodama, na vodnom zemljištu zabranjeno je:
 • odlagati čvrsti otpad i opasan i štetan materijal
Zakonom o vodama je definisano da će se novačnom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniti za prekršaj fizičko lice ako:
 1. brane sa akumulacionim i retenzionim bazenima ne održava i ne koristi na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa
 2. koristi eroziono područje suprotno zabranama
 3. ne vrši ispitivanje kvaliteta vode, registrovanje količina vode, ne postavi uređaje i ne preduzima mere za obezbeđenje tehničke ispravnosti uređaja, o merenjima količine i kvaliteta vode ne obavesti nadležne organe
 4. ne opremi bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode uređajima za regulisanje isticanja vode i zaštitu voda od zagađivanja
 5. vrši uzgoj ribe suprotno odredbi člana 87. ovog zakona;
Истим Законом је дефинисана новчана казна од 5.000 до 50.000 за прекршај физичког лица уколико учини следеће радње:
 1. бране са акумулационим и ретензионим базенима не одржава и не користи на начин којим се обезбеђује прихватање поплавних таласа (члан 56. став 1. овог закона);
 2. не достави податке из члана 56. став 2. овог закона;
 3. користи ерозионо подручје супротно забранама и не предузима радње из члана 62. став 2. овог закона;
 4. не предузме радове и мере из члана 64. овог закона;
 5. не поштује привремена ограничења права на посебно коришћење вода у случајевима предвиђеним у члану 69. овог закона;
 6. користи воду супротно одредби члана 71. став 4. овог закона;
 7. не заштити извориште и друге објекте од намерног или случајног загађења или других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде (члан 73. став 2);
 8. не врши испитивање квалитета воде, регистровање количина воде, не постави уређаје и не предузима мере за обезбеђење техничке исправности уређаја, о мерењима количине и квалитета воде не обавести надлежне органе (члан 74);
 9. не врши мерење количине и испитивање квалитета воде и не доставља податке о томе надлежним органима (члан 78. ст. 2. и 7);
 10. врши узгој рибе супротно одредби члана 87. овог закона;
 11. акумулације користи супротно одредбама члана 88. став 2. овог закона;
 12. не постави уређаје за преузимање отпадних минералних уља, уљних смеша, отпадних вода и других отпадних материја са пловних објеката (члан 102);
 13. као власник, односно корисник дела обале примети, а не пријави надлежном органу да је дошло до загађивања вода у водотоку, језеру или акумулацији (члан 104);
 14. не прибави водне услове у складу са чланом 115. овог закона;

 

 

 

Законом о шумама је забрањено у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 200м од руба шуме одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада, као и изградња објеката за складиштење, прераду или уништавање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада.
У складу са Законом о шумама, новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
 • у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 200 м од шуме врши одлагање смећа, отровних супстанци и осталог отпада, као и изградњу објеката за њихово складиштење, прераду или уништавање (члан 49. став 1);
Истим Законом је дефинисана новчана казна од 10.000 до 100.000 динара којом ће се казнити физичко лице ако:
 • врши или дозволи чисту сечу шума која није планирана као редован вид обнављања шума (члан 9. став 1. тачка 2);

Мере за очување шума

Ради очувања шума, осим када је овим законом другачије прописано, забрањено је:
 • чиста сеча шума која није планирана као редован вид обнављања шума;

 

 

Кривични законик (“Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016 Члан 269 Убијање и Излостављање животиња

Ко кршећи прописе убије, повреди, мучи или на други начин злоставља животињу, казниће се новчаном казном или затвором до једне године

Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до убијања, мучења или повређивања већег броја животиња, или је дело учињено у односу на животињу која припада посебно заштићеним животињским врстама, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.

Физичко лице је кажњено са 400.000 динара због тровања ждралова (на фотографији) недозвољеним пестицидом.

 

 

Закон о комуналним делатностима

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

 1. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 12) овог закона
 2. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 14) овог закона

Општински, односно градски комунални инспектор овлашћен је да:

 • забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену
 • забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера;
Одлука о одржавању чистоће Град Нови Сад

Физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 8.000,00 динара, ако:

 • баца хартију и друге отпатке ван посуда или на други начин ствара нечистоћу (члан 27. тачка 1)

Ради одржавања и заштите чистоће на јавној површини није дозвољено:

 1. бацање хартије или других отпадака ван посуда или на други начин стварање нечистоће

 

 

Закон о шумама

Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

 • у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 200 м од шуме врши одлагање смећа, отровних супстанци и осталог отпада, као и изградњу објеката за њихово складиштење, прераду или уништавање

 

Одлагање отпада у шуми

Члан 49 став 1

 • Забрањено је у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 200м од руба шуме одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада, као и изградња објеката за складиштење, прераду или уништавање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада.