ЗАКОН О ШУМАМА

Овим законом се:
 • обезбеђују услови за одрживо газдовање шумама и шумским земљиштем, на начин којим се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност
 • унапређује потенцијал шума за ублажавање климатских промена (нпр. више дрвећа, мања варијација у температури), као и њихова економска, еколошка и социјална функција, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима.
У шумама је забрањено:
 1. пустошење и крчење шума;
 2. чиста сеча шума која није планирана као редован вид обнављања шума
 3. сеча која није у складу са плановима газдовања шумама
 4. сеча стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа
 5. подбељивање стабала
 6. паша, брст стоке, као и жирење у шуми
 7. сакупљање осталих шумских производа (гљива, плодова, лековитог биља, пужева и другог);
 8. сеча семенских састојина и семенских стабала која није предвиђена плановима газдовања шумама;
 9. коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, земље и тресета, осим за изградњу инфраструктурних објеката за газдовање шумама
 10. самовољно заузимање шума, уништавање или оштећивање шумских засада, ознака и граничних знакова, као и изградња објеката који нису у функцији газдовања шумама
 11. одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и загађивање шума на било који начин