ПРАВИЛНИК ЗАШТИТА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ БИЉАКА И ЖИВОТИЊА

Овим правилником проглашавају се дивље врсте биљака, животиња и гљива ради очувања биолошке разноврсности, односно врсте које имају посебан значај за Републику Србију, као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте и утврђују се мере заштите заштићених врста и њихових станишта.

Заштита строго заштићених дивљих врста спроводи се забраном коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити дивље врсте и њихова станишта, као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама.

Заштита заштићених дивљих врста спроводи се ограничењем коришћења, забраном уништавања и предузимања других активности којима се наноси штета врстама и њиховим стаништима, као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама.

Заштита и очување врста спроводи се предузимањем мера и активности на управљању популацијама, као што су:

  1. заштита станишта
  2. праћење стања популација врста и чинилаца њиховог угрожавања, нарочито праћење и смањивање утицаја промене климе на високо рањиве врсте и њихова станишта
  3. биотехничке мере; (испаша на ливадама обезбеђивањем станишта за текунице)
  4. реинтродукција врста на територију Републике Србије или њене поједине делове, односно гајење врста у условима ван природног станишта (еџ ситу) и на природном станишту (ин ситу) ради њиховог враћања у природу
  5. санација и ревитализација оштећених станишта
  6. подршка научним истраживањима, образовним активностима и популаризацији очувања и заштите врста
  7. сакупљање матичних јединки у циљу размножавања, гајења њихових потомака и промета у комерцијалне сврхе у за то регистрованим плантажама и фармама;
  8. премештање јединки строго заштићених врста у случају акцидентних ситуација (загађења ваздуха, воде и земљишта, масовна појава гмизаваца, водоземаца и сл.)
  9. повећање бројности строго заштићене врсте изнад оптималне бројности, предвиђене програмом развоја ловног подручја који доноси министарство надлежно за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде
  10. проналажење одговарајућег места за реинтродукцију миграторних врста (хранилишта, зимовалишта, одмаралишта, легла за носиље, миграторни коридори, мењање длаке).