ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

(“Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 69/2013)

Овом одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности одржавање јавних зелених површина, на територији Града Новог Сада, права и обавезе јавног комуналног предузећа које обавља комуналну делатност одржавање јавних зелених површина и корисника, финансирање обављања комуналне делатности одржавање јавних зелених површина, начин вршења наџора над обављањем комуналне делатности одржавање јавних зелених површина, као и картирање терена под коровском биљком амброзијом, и другим алергогеним биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг и други послови, у складу са Законом.

Такође, овом одлуком се уређује одржавање плажа и базена на територији Града и друга питања од значаја за њихову употребу и коришћење.