ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Овим законом се уређује:
  1. врста и класификација отпада
  2. управљање отпадом
  3. субјекти управљања отпадом
  4. оговорности и обавезе у управљању отпадом
  5. организовање управљања отпадом
  6. управљање посебним токовима отпада
  7. услови и поступци издавања дозвола прекогранично кретање отпада
  8. извештавање о отпаду и база података
  9. финансирање управљања отпадом
  10. финансирање управљања отпадом