ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Овим законом уређује се планирање, заштита, и коришцење пољопривредног земљишта.

  • Заштита пољопривредног земљишта обухвата мере и активности које се предузимају ради обезбеђења природних функција земљишта и коришћења земљишта.
  • Забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање.