ЗАКОН О ВОДАМА

Заштита вода је скуп мера и активности којима се квалитет површинских и поџемних вода штити и унапређује ради:

  1. очувања живота и здравља људи
  2. смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода
  3. обезбеђења безбедног и несметаног коришћења вода за различите намене
  4. заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета животне средине у складу са прописом којим се уређује заштита животне средине и циљеви животне средине