ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и14/2016)

Закон о заштити животне средине прописује одговорност за сваку активност којом се мења или може променити стање и услови у животној средини као и непредузимање мера жастите зивотне средине

Правна и физичка лица дужна су да у обављању својих делатности обезбеде:

  • рационално коришћење природних богатстава

 

* Текст из Закона и Одлука је пречишћен и прилагођен циљевима пројекта